Các Thủ Tục Liên Quan Khác

**Cách ghi giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước :
1. Giấy nộp tiền vào NSNN bằng tiền mặt (mẫu số C1-02/NS):
a) Dòng số CMND : Bỏ trống không ghi .
b) Dòng Đối tượng nộp tiền ; địa chỉ : Ghi đầy đủ tên, địa chỉ của đối tượng đi nộp tiền
c) Dòng Đối tượng nộp thuế, Mã số thuế :Ghi đầy đủ tên, mã số thuế (nếu có) của đối tượng nộp thuế.
d) Dòng Nộp NSNN tại KBNN…, tỉnh, thành phố…: Ghi rõ tên KBNN và tên tỉnh, thành phố nơi đối tượng nộp thuế nộp tiền thuế vào NSNN
đ) Dòng Cơ quan quản lý thu: Ghi rõ tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp
e) Dòng “Theo thông báo thu (hoặc tờ khai thuế) về …. tháng…năm: Ghi : « Tờ khai thuế môn bài năm… »
f) Phần “nội dung các khoản nộp ngân sách”: Ghi : « Nộp thuế môn bài ».
g) Phần ‘Kỳ thuế’ : Ghi năm nộp thuế môn bài
h) Chương, Loại, Khoản : Ghi tương ứng với loại hình doanh nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh chính theo hệ thống Mục lục NSNN.
i) Mục : Ghi ‘016’
k) Tiểu mục : Ghi theo bậc thuế môn bài
01 : Nếu nộp thuế môn bài từ bậc 1 đến bậc 3
02 : Nếu nộp thuế môn bài từ bậc 4 đến bậc 6
99 : Bậc thuế khác
i) Số tiền thuế : Ghi số tiền thuế môn bài phải nộp.
2. Giấy nộp tiền vào NSNN bằng chuyển khoản (mẫu số C1-03/NS):
a) Các mục ‘ Đối tượng nộp tiền’, ‘Số CMND)’ ; ‘Địa chỉ’ ; ‘Đối tượng nộp thuế’ ; ‘ Mã số thuế’ ghi giống như giấy nộp tiền vào NSNN bằng tiền mặt.
b) Dòng “Đề nghị Ngân hàng (KBNN)… trích TK số…”: Ghi rõ tên Ngân hàng hoặc KBNN phục vụ đối tượng nộp, số tài khoản của đối tượng nộp.
c) Dòng “Để nộp vào NSNN, tài khoản số… của KBNN…”: Ghi rõ số tài khoản thu NSNN (TK 741) của KBNN…
d) Dòng “Tại Ngân hàng (KBNN)…”: Ghi rõ tên KBNN nơi thực hiện thu NSNN.
đ) Phần “nội dung các khoản nộp ngân sách”: Ghi « nộp thuế môn bài ».
** Thủ tục mua hoá đơn
Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh phải mua hóa đơn từ cơ quan thuế để phát hành cho khách hàng. Thủ tục mua hóa đơn cụ thể như sau:
A.Thủ tục mua hóa đơn lần đầu:
a- Đối với tổ chức kinh doanh: tổ chức kinh doanh mua hoá đơn lần đầu phải nộp các giấy tờ sau:
– Đơn xin mua hoá đơn (theo mẫu).
– Giấy giới thiệu của tổ chức kinh doanh do người đại diện có thẩm quyền ký giới thiệu người đến cơ quan thuế liên hệ mua hoá đơn. Trên giấy giới thiệu phải ghi rõ họ tên, chức vụ, số chứng minh thư nhân dân của người được giới thiệu đến liên hệ mua hoá đơn.
– Giấy Chứng nhận đăng ký thuế bản photocopy có xác nhận sao y bản chính của tổ chức kinh doanh.
Khi đến mua hoá đơn, người đứng tên trên giấy giới thiệu phải xuất trình chứng minh thư nhân dân (còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật) với cơ quan thuế.
b- Đối với hộ kinh doanh: hộ kinh doanh nộp thuế theo kê khai mua hoá đơn lần đầu phải nộp các giấy tờ sau:
– Đơn xin mua hoá đơn (theo mẫu).
– Giấy Chứng nhận đăng ký thuế bản photocopy. Khi đến cơ quan thuế nộp hồ sơ xin mua hoá đơn phải mang theo bản chính Giấy Chứng nhận đăng ký thuế để cơ quan thuế kiểm tra đối chiếu tính xác thực của bản photocopy. Nếu là bản photocopy có công chứng thì không phải mang theo bản chính.
– Trường hợp chủ hộ kinh doanh uỷ quyền cho người khác thì phải viết giấy uỷ quyền theo quy định của pháp luật và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự uỷ quyền. Giấy uỷ quyền phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, số chứng minh thư nhân dân của người được uỷ quyền.
Khi đến liên hệ với cơ quan thuế, chủ hộ kinh doanh hoặc người được uỷ quyền phải xuất trình kèm theo chứng minh thư nhân dân (còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật).
c- Hồ sơ mua hoá đơn lần đầu của tổ chức kinh doanh hoặc hộ kinh doanh nộp tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý.
Khi có sự thay đổi địa điểm giao dịch, địa điểm kinh doanh; trong vòng 10 ngày (ngày làm việc) cơ sở kinh doanh phải gửi thông báo thay đổi địa điểm cho cơ quan thuế biết.
d- Trách nhiệm của cơ quan thuế: tiếp nhận hồ sơ mua hoá đơn lần đầu của tổ chức, hộ kinh doanh và có trách nhiệm kiểm tra thủ tục mua hoá đơn lần đầu quy định tại điểm a và điểm b nêu trên.
Nội dung kiểm tra cụ thể như sau:
+ Kiểm tra đối chiếu họ tên, số chứng minh thư nhân dân của người trực tiếp đến mua hoá đơn với họ tên, số chứng minh thư nhân dân ghi trong đơn hoặc trong giấy giới thiệu hoặc giấy uỷ quyền.
+ Kiểm tra các nội dung ghi trong đơn xin mua hoá đơn đảm bảo đầy đủ, rõ ràng theo mẫu quy định.
+ Đối chiếu tên cơ sở kinh doanh, số đăng ký kinh doanh, mã số thuế ghi trong đơn xin mua hoá đơn với Giấy Chứng nhận đăng ký thuế.
Sau khi đã kiểm tra theo các nội dung trên thấy phù hợp, cơ quan thuế viết giấy hẹn giao cho cơ sở kinh doanh hẹn ngày giải quyết bán hoá đơn, tuỳ theo từng trường hợp cụ thể cơ quan thuế quyết định thời gian hẹn, nhưng tối đa không quá 5 ngày (ngày làm việc) kể từ ngày nhận hồ sơ. Trong thời gian hẹn cơ sở kinh doanh, cơ quan thuế kiểm tra thực tế địa điểm kinh doanh để xác định thực tế cơ sở kinh doanh có kinh doanh tại địa điểm khai báo hay không. Kết quả kiểm tra thực tế phải thể hiện bằng biên bản xác nhận địa điểm kinh doanh cuả tổ chức, cá nhân mua hoá đơn. Sau khi kiểm tra thực tế nếu đủ điều kiện, cơ quan thuế phải làm thủ tục cấp sổ mua hoá đơn cho cơ sở kinh doanh, đồng thời bán hoá đơn lần đầu theo đúng ngày hẹn. Trường hợp không đủ điều kiện được mua hoá đơn, cơ quan thuế phải thông báo cho cơ sở kinh doanh biết lý do.
Số lượng hoá đơn tổ chức, hộ kinh doanh được mua lần đầu không quá 2 quyển.
B.Thủ tục mua hóa đơn các lần tiếp sau:
a- Tổ chức, hộ kinh doanh mua hoá đơn lần tiếp theo nộp cho cơ quan thuế các giấy tờ sau:
– Đối với tổ chức kinh doanh: Giấy giới thiệu của tổ chức kinh doanh do người đại diện có thẩm quyền ký, trên giấy giới thiệu phải ghi rõ họ tên, chức vụ, số chứng minh thư nhân dân của người được tổ chức kinh doanh cử đi mua hoá đơn, số lượng hoá đơn xin mua.
– Đối với hộ kinh doanh: đơn xin mua hoá đơn, trong đơn phải ghi rõ họ tên chủ hộ kinh doanh, số chứng minh thư nhân dân, địa chỉ kinh doanh, số lượng hoá đơn xin mua. Nếu chủ hộ kinh doanh uỷ quyền cho người khác phải có giấy uỷ quyền theo quy định của pháp luật. Giấy uỷ quyền phải ghi rõ họ tên, số chứng minh thư nhân dân của người được uỷ quyền.
– Sổ mua hoá đơn đã được cơ quan thuế cấp.
Người được tổ chức kinh doanh giới thiệu đến mua hoá đơn, chủ hộ kinh doanh hoặc người được chủ hộ kinh doanh uỷ quyền, đến mua hoá đơn phải xuất trình cho cơ quan thuế chứng minh thư nhân dân bản chính (còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật).
b- Trách nhiệm của cơ quan thuế:
Tiếp nhận hồ sơ mua hoá đơn của tổ chức, hộ kinh doanh. Thực hiện kiểm tra hồ sơ và đối chiếu với chứng minh thư nhân dân để xác định người đến mua hoá đơn là đúng với họ tên người ghi trên giấy giới thiệu của tổ chức hoặc chủ hộ kinh doanh hoặc người được chủ hộ kinh doanh uỷ quyền. Nếu đã phù hợp, cơ quan thuế có trách nhiệm bán hoá đơn cho cơ sở kinh doanh sử dụng; số lượng hoá đơn bán tối đa không quá số lượng hoá đơn đã sử dụng của tháng liền kề trước đó. Ví dụ Công ty A ngày 10/8 đến mua hoá đơn, số lượng xin mua là 15 quyển nhưng số lượng hoá đơn sử dụng tháng 7 là 12 quyển thì chỉ được mua tối đa 12 quyển.
– Đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập, nếu chưa hết tháng đã sử dụng hết hoá đơn mua lần đầu (02 quyển), cơ quan thuế sẽ căn cứ vào thời gian sử dụng hoá đơn mua lần đầu để quyết định số lượng hoá đơn được mua lần tiếp theo, sau khi đã xác định được số lượng hoá đơn sử dụng tháng thì sẽ bán theo mức sử dụng của tháng trước liền kề.
– Đối với cơ sở kinh doanh vi phạm điều 14 (trừ điểm 1, điểm 2), điều 15 và điều 16 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn, nếu chấp hành Quyết định xử phạt và nộp tiền phạt, tiền thuế truy thu (nếu có) ngay vào ngân sách Nhà nước thì giải quyết bán hoá đơn như mức bán lần đầu (tối đa 02 quyển).
Sau thời gian 3 tháng nếu cơ sở kinh doanh không tiếp tục vi phạm thì cơ quan thuế bán hoá đơn như các cơ sở kinh doanh chấp hành tốt chế độ quản lý và sử dụng hoá đơn.”

 

2,656 Comments

 1. It’s appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I desire to suggest you few interesting things or tips. Maybe you could write next articles referring to this article. I wish to read even more things about it!|

 2. I’m honored to obtain a call coming from a friend as he uncovered the important ideas shared on your site.
  Browsing your blog post is a real fantastic experience.

  Thank you for considering readers much like me, and I
  wish you the best of achievements for a professional in this topic.

 3. Thank you a lot for providing individuals with an extraordinarily
  marvellous chance to read in detail from this web
  site. It really is so kind and also jam-packed with a great time for me and
  my office fellow workers to visit your website not less than thrice every week to
  read through the new issues you have. And indeed, I am also actually impressed for the great thoughts you serve.
  Selected 3 facts in this posting are completely the
  most efficient we have all ever had.

 4. Howdy, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam feedback?
  If so how do you stop it, any plugin or anything you can advise?
  I get so much lately it’s driving me crazy so any assistance
  is very much appreciated.

 5. Simply wish to say your article is as amazing.
  The clarity in your submit is simply excellent and i could think you’re a professional
  in this subject. Fine along with your permission let me
  to grasp your RSS feed to stay up to date
  with coming near near post. Thanks one million and please carry on the enjoyable work.

 6. Howdy would you mind letting me know which web host
  you’re using? I’ve loaded your blog in 3 different web browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most.

  Can you suggest a good internet hosting provider at a
  fair price? Thank you, I appreciate it!

 7. Excellent article. Keep posting such kind of information on your site.
  Im really impressed by your blog.[X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]Hi there, You have done an incredible job.
  I will certainly digg it and personally suggest to
  my friends. I am sure they will be benefited from this web site.

 8. Howdy would you mind letting me know which hosting company you’re utilizing?
  I’ve loaded your blog in 3 different browsers and I must say this
  blog loads a lot quicker then most. Can you suggest a good hosting provider at a reasonable price?
  Many thanks, I appreciate it!

 9. Hi, I think your blog might be having browser compatibility
  issues. When I look at your blog in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, fantastic blog!

 10. Hello, i feel that i saw you visited my weblog thus
  i got here to go back the want?.I’m attempting to to find issues to improve my web site!I suppose its good enough to make use of a
  few of your ideas!!

 11. It’s appropriate time to make a few plans for
  the long run and it is time to be happy.

  I’ve read this publish and if I may just I want to counsel you some attention-grabbing issues or
  suggestions. Perhaps you can write next articles relating
  to this article. I wish to read even more issues about it!

 12. You can definitely see your enthusiasm in the paintings you write.
  The world hopes for even more passionate writers such as you who aren’t afraid to say how they
  believe. Always follow your heart.

 13. Hey! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could
  get a captcha plugin for my comment form? I’m using the same
  blog platform as yours and I’m having difficulty finding one?
  Thanks a lot!

 14. When I initially commented I seem to have clicked on the -Notify me when new
  comments are added- checkbox and now every time a comment is added I receive four emails with the same comment.
  There has to be an easy method you are able to
  remove me from that service? Kudos!

 15. Greate article. Keep posting such kind of information on your
  site. Im really impressed by your site.[X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]Hello there, You’ve performed a fantastic job.
  I will definitely digg it and in my opinion recommend to my friends.
  I’m sure they will be benefited from this site.

 16. Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for?
  you make running a blog look easy. The whole look of your website is magnificent,
  let alone the content material!

 17. It’s fantastic that you are getting thoughts from this piece of writing as well as from our discussion made at this time.

 18. Very rapidly this web site will be famous amid all blogging and site-building people, due to it’s
  nice articles

 19. Excellent post. I was checking constantly this blog and I am impressed!
  Extremely helpful information specially the last part 🙂 I care for such info a lot.
  I was looking for this particular information for a long time.
  Thank you and best of luck.

 20. With havin so much content and articles do you ever run into any problems of
  plagorism or copyright infringement? My blog has a lot of completely unique content I’ve either authored myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the web without my permission. Do you know any ways to help stop content
  from being stolen? I’d really appreciate it.

 21. You actually make it seem so easy together with your presentation however I to find
  this topic to be actually something that I think
  I would never understand. It kind of feels too complex
  and very wide for me. I’m having a look forward for your subsequent submit, I’ll try to
  get the cling of it!

 22. I am curious to find out what blog system you’re utilizing?
  I’m having some minor security problems with my latest
  site and I’d like to find something more secure. Do you have any recommendations?

 23. I was suggested this web site by my cousin. I’m not sure
  whether this post is written by him as no one else know such detailed about my difficulty.

  You’re amazing! Thanks!

 24. Hey there! I’ve been following your website for a long time now and
  finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Houston Texas!
  Just wanted to say keep up the excellent job!

 25. Pretty component to content. I just stumbled upon your site and in accession capital
  to say that I get in fact loved account your blog posts.
  Any way I will be subscribing in your feeds or even I success you get entry to persistently quickly.

 26. I was reading through some of your blog posts on this
  internet site and I believe this internet site is very
  instructive! Continue putting up.

 27. Hey there! Someone in my Facebook group shared this website with us so I came to give it a look.
  I’m definitely loving the information. I’m bookmarking and will be tweeting this
  to my followers! Superb blog and outstanding design.

 28. Woah! I’m really enjoying the template/theme of this website.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s difficult to
  get that “perfect balance” between superb usability and visual appeal.
  I must say you’ve done a great job with this. Also,
  the blog loads very quick for me on Opera. Exceptional Blog!

 29. I seriously love your blog.. Pleasant colors & theme.
  Did you develop this web site yourself? Please reply back
  as I’m attempting to create my own personal website
  and want to know where you got this from or just what the
  theme is called. Thank you!

 30. I’m really impressed with your writing skills and also with the layout on your
  blog. Is this a paid theme or did you modify
  it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it’s rare to see a
  great blog like this one these days.

 31. Hi! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and
  starting a new project in a community in the same niche. Your blog
  provided us valuable information to work on. You have done a outstanding job!

 32. Pretty section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to say that I get in fact enjoyed account your blog posts.
  Anyway I’ll be subscribing for your feeds or even I achievement you access consistently rapidly.

 33. I have read so many articles about the blogger lovers however this paragraph is truly
  a fastidious paragraph, keep it up.

 34. Hi there! Quick question that’s entirel off topic.

  Do you know how tto mzke your site mobile friendly?
  My weblog looks weird when viewing from myy apple iphone.
  I’m trying to find a template or plugin that might be able too
  resolve this issue. If you have any suggestions, please share.
  Cheers! http://urll.eu/8n

 35. I love what you guys tend to be up too. This sort of clever work and exposure!

  Keep up the very good works guys I’ve added you guys to my blogroll.

 36. Online Casino Canada: Responsible Gambling

  The year of 2004 heralded the era of new attitude towards
  gambling organization and virtually all the stakeholders involved in gambling activities.

  A large cohort of non-profit establishments, gambling providers and regulators united their
  efforts towards transparent and responsible gambling in Canada within the framework
  of CPRG, or the Canadian Partnership for Responsible Gambling.

  Initially, the organization aimed at gathering comprehensive info on a broad variety of gambling aspects across Canada,
  and the result of the effort was the release of the gambling digest, now published annually.
  The digest includes statistical data on the state of affairs in each Canadian province:
  from overall revenues and quantitative characteristics on gambling businesses to revenue
  distribution and highly specialized data.

  The digest itself represents a nicely crafted document with dozens
  of tables, charts and trends that characterize the development of the industry.
  The Gambling Digest is released publically, and available
  for download on the official CPRG website.

 37. Online Casino Canada: Responsible Gambling

  The year of 2004 heralded the era of new attitude
  towards gambling organization and virtually all the stakeholders involved in gambling activities.
  A large cohort of non-profit establishments, gambling providers
  and regulators united their efforts towards transparent and responsible gambling in Canada
  within the framework of CPRG, or the Canadian Partnership for Responsible Gambling.

  Initially, the organization aimed at gathering comprehensive info on a broad variety of gambling aspects across Canada, and the result of the effort was the release of the gambling digest, now
  published annually. The digest includes statistical data on the state of affairs in each
  Canadian province: from overall revenues and quantitative characteristics on gambling businesses to revenue distribution and highly specialized data.

  The digest itself represents a nicely crafted document
  with dozens of tables, charts and trends that
  characterize the development of the industry. The Gambling Digest is released
  publically, and available for download on the official CPRG website.

 38. Magnificent goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just extremely excellent.

  I actually like what you have acquired here, really like what you are
  stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still care
  for to keep it sensible. I can’t wait to read far more from you.
  This is actually a terrific site.

 39. Wonderful article! That is the kind of information that are
  meant to be shared around the net. Disgrace on the seek engines for not positioning this put up upper!

  Come on over and talk over with my website . Thanks =)

 40. Online Casino Canada: Responsible Gambling

  The year of 2004 heralded the era of new attitude towards
  gambling organization and virtually all the stakeholders involved in gambling activities.
  A large cohort of non-profit establishments, gambling providers and regulators
  united their efforts towards transparent and responsible gambling in Canada within the framework of CPRG, or the Canadian Partnership for Responsible Gambling.

  Initially, the organization aimed at gathering comprehensive info on a broad
  variety of gambling aspects across Canada, and the result of the effort was the release of the gambling
  digest, now published annually. The digest includes statistical
  data on the state of affairs in each Canadian province:
  from overall revenues and quantitative characteristics on gambling
  businesses to revenue distribution and highly specialized data.

  The digest itself represents a nicely crafted document with dozens of tables,
  charts and trends that characterize the development of the industry.
  The Gambling Digest is released publically, and available for download
  on the official CPRG website.

 41. I do accept as true with all of the ideas you have offered for your post.

  They are really convincing and will definitely work.
  Still, the posts are very brief for novices.
  May you please extend them a bit from subsequent time?
  Thank you for the post.

 42. I am not surᥱ whеrᥱ you’гe getting yoսr information, but good topic.
  I neеds to spend some timе learning mогe or undеrstanding mߋre.
  Thanks for magnificent info I was looking for this info for my mіssion.

 43. It is perfect time to make a few plans for the future and it is time
  to be happy. I’ve learn this publish and if I may just I desire to suggest you few attention-grabbing things or advice.
  Maybe you can write subsequent articles relating to this article.

  I desire to read even more things approximately it!

 44. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d without a doubt donate to this superb blog!

  I guess for now i’ll settle for book-marking and adding
  your RSS feed to my Google account. I look forward to fresh updates and will talk about this website with my
  Facebook group. Chat soon!

 45. Hi there! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I
  could get a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform
  as yours and I’m having trouble finding one? Thanks a lot!

 46. I truly got into this article. I found it to be interesting as well as packed with special points of view.
  I like to read material which makes me think. Thank you for writing this great content.

 47. I think more writers need to write with passion like you.

  Even content rich articles like this can have character.
  That’s what you have put in this helpful article.
  Your views are very exceptional.

 48. Heya i’m new here. I discovered this website and I find it truly
  helpful. I hope to provide something back and also help others much like you helped me.

 49. Great items from you, man. I have understand your stuff previous to and you are simply too fantastic.
  I really like what you’ve received right here, certainly like
  what you’re stating and the best way by which you assert it.
  You’re making it enjoyable and you continue to care for to keep it sensible.
  I can not wait to read far more from you. That is actually a tremendous site.

 50. Please let me know if you’re looking for a article writer for
  your blog. You have some really good articles and I think I would be a good asset.
  If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write some content for your blog in exchange for a link back
  to mine. Please send me an email if interested. Regards!

 51. Hi, its nice piece of writing on the topic of media print, we all be aware
  of media is a wonderful source of data.

 52. Wonderful blog! I found it while surfing around
  on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get
  listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but
  I never seem to get there! Cheers

 53. Amazing! This blog looks just like my old one! It’s on a completely different subject but it has pretty much the same page layout and design. Great choice of colors!

 54. Hi friends, how is all, and what you want to say regarding this
  article, in my view its in fact awesome in support of me.

 55. With havvin so much written content do you ever run inhto any
  issues of plagorism or copyright violation? My website has a lot of unique content I’ve either created myself
  or outsourced butt it seems a lot of it is poppong it
  up all over the internet wiithout my authorization. Do you know any
  ways to help prevent content from being stolen? I’d definitely appreciate it.

 56. Hi there! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers
  and starting a new project in a community in the same niche.
  Your blog provided us valuable information to work on. You have done a
  wonderful job!

 57. Hmm it appears like your blog ate my first comment (it was extremely long)
  so I guess I’ll just sum it up what I submitted and say,
  I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog blogger but I’m still new to everything.

  Do you have any tips and hints for newbie blog writers? I’d genuinely appreciate it.

 58. Hi, i think that i noticed you visited my website so i got here to return the desire?.I am attempting to find things to enhance my website!I suppose its adequate
  to use some of your ideas!!

 59. We are a group of volunteers and opening a brand new scheme in our community.
  Your website provided us with valuable information to work
  on. You have done an impressive job and our whole community
  will be grateful to you.

 60. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make
  your point. You definitely know what youre talking about, why waste your intelligence on just
  posting videos to your site when you could be giving us something enlightening to read?

 61. Wow that was strange. I just wrote an incredibly long comment but after I clicked submit my comment didn’t show up.
  Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyway, just wanted to say wonderful blog!

 62. Hi, Neat post. There is a problem together with your site in web
  explorer, could test this? IE nonetheless is the market leader and a good element of
  people will miss your great writing because of this problem.

 63. Hello! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog
  platform are you using for this website? I’m getting fed up
  of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m
  looking at alternatives for another platform. I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.

 64. PRESSING!! FEMA-Obama conspiracy to steal your stockpile:
  The left-wing media won’t talk. Obama needs to fake it’s not occurring.
  Trump will not talk about it. But it is occurring.. They are,
  were and will be misleading you. (here’s the proof). The President signed an Executive Order that gives FEMA the right
  to ‘proper’ your survival stockpile. But we’re fighting back.
  Join here. The First Thing Which Vanishes From Grocery Stores in a Crisis Doesn’t Seem On The Shelves At All… The
  Shelves.You understand what ACTUALLY evaporates from grocery stores first?
  Find out. https://american-natural-superfood.blogspot.com

 65. What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I’ve
  discovered It positively helpful and it has helped me out loads.

  I hope to contribute & aid different users like its helped
  me. Great job.

 66. Many thanks for such an amazing blog. Where else could anyone obtain that kind of info written in such a
  perfect way? I have a presentation that i’m currently focusing on, and
  I have been on the lookout for such information.Thanks for blogging and i enjoy your posts.

 67. I’d should talk to you here. Which is not one thing I
  do! I quite like reading a post which will make men and
  women believe. Also, many thanks permitting me to comment!

 68. We are also doing photo props out of some coordinating shades of paper for a cool look, somewhat than having a jumble of feather boas and sun shades.
  You record some more nice concepts…thanks!

 69. Thank you for sharing outstanding informations. Your site is extremely cool.
  I’m astounded by the details that you’ve put on this web site.
  It unveils how effectively you recognize this subject. Bookmarked this
  web page, will return for a lot more articles. You, my friend,
  ROCK! I discovered simply the information I already searched in all places and
  simply couldn’t come across. What a perfect website.

 70. Hello there, You have performed an admirable job.
  I’ll definitely digg it and for my part suggest to my friends.

  I am confident they will be benefiting from this amazing site.

 71. I’ve been exploring for a while for top quality articles
  or blogs on this kind of area. Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this website.
  Reading this info made me discovered just what I needed.
  I will visit your site frequently.

 72. Even if such a idea would be accepted by an funding banker who would be willing to take the company public (no likelihood in our opinion),
  it is senseless as an IPO is simply one other funding occasion for the company, not a liquidation of the corporate.
  However, in most IPO situations, the VCs most popular stock” is transformed
  to frequent stock as a part of the IPO, eliminating the
  problem around a liquidity event in the first place.

 73. fantastic issues altogether, you just gained a new reader.

  What would you suggest in regards to your put up that you made some days in the past?

  Any positive?

 74. Hi there! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months of hard work due to no back up.

  Do you have any methods to stop hackers?

 75. I got this web site from my friend who shared with me on the topic
  of this website and at the moment this time I
  am browsing this site and reading very informative articles at this time.

 76. you’re actually a just right webmaster. The web site loading speed is amazing.

  It kind of feels that you are doing any distinctive trick.
  Moreover, The contents are masterwork. you have performed
  a wonderful task on this matter!

 77. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was wondering
  what all is needed to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?

  I’m not very internet smart so I’m not 100% sure.
  Any suggestions or advice would be greatly appreciated. Kudos

 78. Having read this I believed it was really informative.
  I appreciate you finding the time and energy to put this article together.
  I once again find myself spending a significant amount of time
  both reading and commenting. But so what, it
  was still worthwhile!

 79. Howdy! I could have sworn I’ve been to this blog before but
  after reading through some of the post I realized it’s new to me.
  Anyhow, I’m definitely glad I found it and I’ll be
  book-marking and checking back often!

 80. A sus comienzos pertenecen El porfolio peruano (1971-77) y las primeras fotografías que el artista realizó tras su llegada a Barcelona en 1975, inspiradas en la obra de Cartier-Bresson , Kertész Stieglitz De la época de los 80 destacan Fotogramas (1982) y Luminogramas (1984), marcadas por la experimentación con los procesos fotográficos e inspiradas en la obra de Moholy-Nagy y el cine de vanguardia de los años 20.

 81. Hello there! I could have sworn I’ve been to this website before but after
  reading through some of the post I realized it’s new to me.
  Nonetheless, I’m definitely happy I found it and I’ll be book-marking and
  checking back often!

 82. This unique blog is really cool as well as informative. I have chosen a lot of helpful things out of this amazing blog. I ad love to go back every once in a while. Thanks!

 83. It as actually very complex in this busy life to listen news on TV, thus I just use web for that reason, and take the hottest news.

 84. This paragraph provides clear idea designed for the new visitors of blogging, that in fact how to do running a blog.

 85. Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something.
  I think that you can do with a few pics to drive the message home a bit, but other than that, this is excellent blog.
  An excellent read. I’ll definitely be back.

 86. Beautifully made. My son loved it. The red color is cool looking. He was able to slice a watermelon with it with a single chop, but it wasn’t so sharp that it would cut you just to touch it.

 87. Im no pro, but I suppose you just crafted an excellent point. You undoubtedly know what youre speaking about, and I can really get behind that. Thanks for staying so upfront and so truthful.

 88. Normally I don at read article on blogs, but I would like to say that this write-up very pressured me to take a look at and do it! Your writing taste has been surprised me. Thanks, very nice article.

 89. Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to
  say that I’ve truly enjoyed browsing your blog posts.
  In any case I’ll be subscribing to your feed and I hope you
  write again very soon!

 90. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was great.
  I don’t know who you are but definitely you’re going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

 91. Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your web site is magnificent, as well as the content!

 92. This particular blog is without a doubt interesting and besides factual. I have picked up helluva interesting things out of this source. I ad love to return again soon. Thanks a lot!

 93. This is the perfect web site for everyone who would like to understand this topic.
  You realize so much its almost tough to argue with you (not that I personally would
  want to…HaHa). You definitely put a new spin on a subject that’s been discussed for many
  years. Great stuff, just wonderful!

 94. You can certainly see your enthusiasm within the work you write. The sector hopes for even more passionate writers like you who aren at afraid to say how they believe. All the time follow your heart.

 95. Within the event you all be able to email myself by incorporating suggestions in how you have made your website search this brilliant, I ad personally have fun right here.

 96. It is easy way for book lovers to acquire a palm on their preferred books, a
  number of which might be pricey, of these rushed schedules and situations, returning it back after finishing it
  and just by purchasing from your site.

 97. Retain up the terrific piece of function, I read few content material on this website and I think that your web weblog is actual intriguing and has got circles of good info .

 98. It as actually a cool and helpful piece of info. I am glad that you shared this useful info with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 99. You ave made some decent points there. I checked on the web to learn more about the issue and found most individuals will go along with your views on this website.

 100. If you are free to watch humorous videos on the web then I suggest you to pay a visit this website, it consists of really thus funny not only videos but also extra information.

 101. you are really a good webmaster. The site loading speed is amazing. It seems that you are doing any unique trick. Also, The contents are masterwork. you have done a excellent job on this topic!

 102. I’а†ve recently started a site, the information you offer on this web site has helped me greatly. Thank you for all of your time & work.

 103. My brother recommended I might like this blog. He was totally right. This post actually made my day. You can not imagine simply how much time I had spent for this info! Thanks!

 104. Hello just wanted to give you a quick heads up. The text in your article seem to be running off the screen in Opera.

  I’m not sure if this is a format issue or something to do with browser compatibility but I
  figured I’d post to let you know. The design and style look great though!
  Hope you get the problem solved soon. Many thanks

 105. I’а†ve read a few excellent stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting. I surprise how so much effort you place to make this kind of magnificent informative web site.

 106. I will immediately seize your rss feed as I can not in finding your e-mail subscription link or e-newsletter service. Do you have any? Please allow me realize so that I may just subscribe. Thanks.

 107. Admiring the time and energy you put into your website and in depth information you
  present. It’s awesome to come across a blog every once in a while that isn’t the same outdated rehashed
  material. Great read! I’ve saved your site and I’m adding your RSS
  feeds to my Google account.

 108. If some one wants to be updated with newest technologies therefore he must
  be visit this web site and be up to date every day.

 109. What as Going down i am new to this, I stumbled upon this I have found It positively useful and it has aided me out loads. I hope to contribute & aid other customers like its aided me. Good job.

 110. What i don’t realize is actually how you’re now not really a lot more neatly-appreciated than you might be right now.
  You’re very intelligent. You recognize thus significantly with regards to this topic,
  produced me in my view imagine it from so
  many various angles. Its like men and women are
  not interested until it’s one thing to do with Girl gaga! Your own stuffs excellent.
  Always take care of it up!

 111. On tthe other hand, testosterone treatment is safe and
  effective for tthe treatment of young men with hypogonadism (testosterone
  deficiency) that resulted from a disease of the testes, pituitary
  or hypothalamus.

 112. whoah this blog is magnificent i love studying your posts. Keep up the great work! You know, lots of persons are looking around for this info, you could aid them greatly.

 113. Thank you for any other excellent post. Where else may just anyone get that type of information in such an ideal way of writing? I ave a presentation next week, and I am at the look for such info.

 114. It as really a great and helpful piece of information. I am glad that you shared this useful information with us. Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.

 115. This very blog is without a doubt cool as well as amusing. I have discovered a bunch of helpful advices out of this amazing blog. I ad love to return every once in a while. Thanks!

 116. You ave made some really good points there. I looked on the net for more info about the issue and found most individuals will go along with your views on this web site.

 117. Wow, wonderful blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your site is great, as well as the content!. Thanks For Your article about sex.

 118. Very informative article. You really grabbed my interest with the way you cleverly featured your points. I agree with most of your content and I am analyzing some areas of interest.

 119. You can certainly see your skills in the paintings you write. The arena hopes for even more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. Always follow your heart.

 120. I was recommended this blog by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my problem. You are amazing! Thanks!

 121. It as not that I want to copy your web-site, but I really like the layout. Could you tell me which theme are you using? Or was it especially designed?

 122. This particular blog is obviously entertaining and also factual. I have found many interesting things out of this source. I ad love to return again and again. Thanks a bunch!

 123. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I couldadd to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.

 124. Your style is very unique compared to other folks I ave read stuff from. I appreciate you for posting when you have the opportunity, Guess I all just bookmark this page.

 125. We stumbled over here by a different page and thought I might check things out. I like what I see so i am just following you. Look forward to exploring your web page again.

 126. Preceding to you choose to create your own checklist to add an idea linked with what camping checklist ought to. Actually A listing can be better than what you need.

 127. You made some really good points there. I checked on the net for more information about the issue and found most people will go along with your views on this web site.

 128. It as not that I want to copy your web page, but I really like the design and style. Could you let me know which style are you using? Or was it custom made?

 129. It’а†s truly a great and useful piece of info. I am happy that you just shared this helpful information with us. Please stay us informed like this. Thank you for sharing.

 130. Wow, incredible blog layout! How lengthy have you ever been blogging for? you make blogging look easy. The total glance of your web site is fantastic, let alone the content!

 131. Normally I don at learn article on blogs, however I wish to say that this write-up very compelled me to check out and do it! Your writing taste has been amazed me. Thank you, quite nice article.

 132. Wonderful blog! I found it while browsing on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News? I ave been trying for a while but I never seem to get there! Thanks

 133. have already been reading ur blog for a couple of days. really enjoy what you posted. btw i will be doing a report about this topic. do you happen to know any great websites or forums that I can find out more? thanks a lot.

 134. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself or did you hire someone to do it for
  you? Plz answer back as I’m looking to design my own blog and would
  like to find out where u got this from. thank
  you

 135. Im no expert, but I suppose you just crafted the best point. You undoubtedly understand what youre talking about, and I can really get behind that. Thanks for staying so upfront and so genuine.

 136. Howdy! I know this is sort of off-topic however I needed to ask.
  Does operating a well-established website such as yours take a massive
  amount work? I am completely new to writing a blog however I do write in my
  diary on a daily basis. I’d like to start a
  blog so I will be able to share my own experience
  and thoughts online. Please let me know if you have any recommendations or tips for brand new
  aspiring blog owners. Thankyou!

 137. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a coworker who was conducting a little research on this.
  And he in fact bought me breakfast due to the fact that I stumbled upon it for him…
  lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!!
  But yeah, thanks for spending time to talk about this subject here
  on your web page.

 138. La alusión al Servicio Técnico es porque quienes tenéis máquinas más antiguas, a veces, acudís a Servicios que ya no lo son de la marca y os encontráis con todo tipo de respuestas. Y si hemos interpretado bien a qué pieza te referías, está disponible en nuestro almacén y, por tanto, cualquier servicio técnico oficial te la puede y debe suministrar a la mayor brevedad. En la capital Pamplona puedes encontrar un Servicio técnico en la calle SANGUESA 38, su nombre es Telenavarra. Hola, hace mucho tiempo que tengo en casa una minimoka M-363 y me gustaría saber donde hay un servicio técnico, para poder comprar unos recambios y también me gustaría saber si el manual de instrucciones de esta maquina lo puedo encontrar en la web en algún lugar.

 139. Greetings, There’s no doubt that your site could be having web
  browser compatibility problems. Whenever I take a
  look at your website in Safari, it looks fine however, if opening in Internet Explorer, it’s got some overlapping issues.
  I simply wanted to give you a quick heads up! Aside from that, wonderful
  site!

 140. I’а†ve read some good stuff here. Certainly price bookmarking for revisiting. I surprise how a lot attempt you set to create one of these excellent informative site.

 141. Wow that was strange. I just wrote an very long comment but after I clicked
  submit my comment didn’t show up. Grrrr…
  well I’m not writing all that over again. Anyways, just wanted to say superb blog!

 142. Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I ave truly enjoyed browsing your blog posts. After all I will be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!

 143. Hey I know this is off topic but I was wondering if you
  knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my
  newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite
  some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.

  Please let me know if you run into anything. I truly enjoy
  reading your blog and I look forward to your new updates.

 144. Wonderful blog! I found it while searching on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I ave been trying for a while but I never seem to get there! Thank you

 145. This is a really good tip especially to those new to the blogosphere. Brief but very accurate information Appreciate your sharing this one. A must read article!

 146. Thank you for every other magnificent post. The place
  else may just anyone get that kind of information in such a perfect method of writing?
  I’ve a presentation next week, and I am on the look for such info.

 147. Its such as you read my mind! You appear to understand a
  lot approximately this, like you wrote the e-book in it or something.
  I think that you could do with some percent to pressure the message house a little bit, but other than that, this is fantastic blog.
  An excellent read. I will definitely be back.

 148. Your style is so unique compared to other people I have read stuff from. Many thanks for posting when you ave got the opportunity, Guess I all just book mark this blog.

 149. It’а†s really a nice and helpful piece of information. I’а†m satisfied that you just shared this helpful information with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

 150. Hello, my name is Karl. Oregon is where his house and he has everything that he needs usually there. Procuring is could support our kids. To watch movies is something she would never give together.