Cục Thuế TP Hồ Chí Minh

Cục Thuế TP Hồ Chí Minh

 

A

BLĐ Cục Thuế TP.HCM

 

 

1

Ô.Nguyễn Ñình Taán

Cục Trưởng

39303994

2

Ô. Nguyễn Troïng Haïnh

Phó Cục Trưởng

39303127

3

Ô. Traàn Ñình Cöû

Phó Cục Trưởng

39304202

4

Ô. Leâ Xuân  Döông

Phó Cục Trưởng

39305025

5

Ô. Trần Ngọc Tâm

Phó Cục Trưởng

39303222

6

Bà. Leâ Thò Thu Höông

Phó Cục Trưởng

39301485

B

Các Phòng – Ban

 

 

7

Phòng QT-TV-AC

 

39305942

 

Bà Nguyễn Thị Sương

Trưởng Phòng

39305026

 

Nguyễn Ngọc Thặng

P.Trưởng Phòng

39105751  

 

BP Bán HĐ- Dương Chí Thiện

Phó Phòng 

 

39105753 

 

BP In HĐ tự in-Phạm Thị Bạch Mai

Phó Phòng 

38299121 (fax)  

 

Tài Vụ-Huỳnh Liên

Phó Phòng 

39305942 

 

Lê Thị Phượng 

Phó Phòng 

39301436 (Fax)

 

Th Quỹ 

 

39301494 

 

BP Thu ngân 

 

39105752 

 

BP Biên lai, Phí, Lệ phí 

 

39105754 

 

BP XDCB 

 

39301486 

 

Bảo vệ+ Đội xe

 

39304415 

 

Giữ xe 

 

39330013 

 

Y Tế

 

39330307

8

Phòng Tổng hợp và Dự toán

 

39301488

 

Ô. Nguyễn Văn Sông

Trưởng Phòng

39305027

 

Ô. Hồ Quang Vinh

Phó Phòng

39301488

 

Vũ Huy Tưởng 

Phó Phòng

39301488 

 

Nguyễn Cao Mỹ 

Phó Phòng 

39303049 

 

Nguyễn Thị  Bích Vân 

Phó Phòng

39303049 

9

Phòng Tổ Chức Cán bộ

 

39304950

 

Bà Lê Thị Triết

Trưởng Phòng

39304563

 

Nguyễn Văn Vĩnh 

Phó Phòng

39304950

 

Phan Thị Thương Huyền 

  Phó Phòng 

32412436 

 

Lê Thành Mỹ

Phó Phòng

39303946 

10

Phòng Tin học

 

39301496

 

Nguyễn Văn Cương 

  Trưởng Phòng 

39304501

 

Võ Xuân Ngọc 

Phó Phòng 

39300454

 

Nguyễn Tùng Quang 

Phó Phòng 

39301492 

 

Mai Văn Quang 

Phó Phòng 

39301496

 

BP QL Thiết bị & TH 

 

39300454 

 

BP Quản Trị Hệ Thống 

 

39304531

 

BP Quản Trị Dữ Liệu 

 

39300455 

 

BP Triển khai-Ứng dụng 

 

39301490

11

Phòng kiểm tra nội bộ

Số ĐT:

9301761

9301788

9301815

9301829

Số Nội Bộ: 

P.40A:

407-408 

 P.41A: 409  

 P.42A:

400-401

402-403

403-404

405-406

 

Trương Mạnh Tường 

Trưởng Phòng

39301493 

 

Nguyễn Văn Đức 

Phó Phòng

22112380

 

Nguyễn Thanh Hải 

Phó Phòng

 39305050

 

Nguyễn Thị Hữu Nghĩa 

Phó Phòng

9305050

12

Phòng Pháp chế

 

 

 

Nguyễn Thái Sơn 

Trưởng Phòng

39300892 

 

Nguyễn Minh Luật 

Phó Phòng

39300893 

 

Phan Hồng

Phó Phòng

39300893 

 

Trương Văn Ba

Phó Phòng

39300837

 

Bộ Phận Thẩm định hoàn thuế